Resultat av delprojekten

Under projektets gång har ett flertal filmer tagits fram för att dela erfarenheter och lärdomar med varandra under processens gång. Nu har den sista filmen i filmserien tagits fram där resultaten av delprojektens aktiviteter står i fokus.

En modell för att implementera välfärdstekniska lösningar, en chans att framföra kollegors idéer och tankar kring digitalisering och ny digital journal är bara några resultat från delprojektens aktiviteter.

Varbergs kommun

Varberg har under projekttiden kommit fram till några framgångsfaktorerna för att lyckas med implementering av välfärdsteknik i verksamheten. Den digitala tekniken ska vara enkel och fungera oavsett tid och plats, göra nytta och öka delaktigheten för kund, personal och anhöriga och kunna anpassas efter verksamheten. Hör mer i filmen om vilka lärdomar Varberg dragit av testerna som gjorts i Digga Halland.

Falkenbergs kommun

I Falkenbergs kommun har de tagit fram en 10-stegs modell för att utvärdera välfärdstekniska lösningar. Strävan med modellen är att de produkter som köps in verkligen ska uppfylla kraven och fungera bra i verksamheten. Filmen sammanfattar modellen och förklarar hur den används.

Halmstads kommun, hemvårdsförvaltning

Medarbetarna som varit delaktiga i delprojektet i hemvårdsförvaltningen i Halmstad är överens om att utbildning verkligen är viktigt. Halmstads kommun har i sitt delprojekt satsat på internutbildning för gruppen samordnare och planerare som resulterat i mindre utbildningar, så kallad nano learning. Utbildningsformatet kom till under projektperioden som ett resultat av de interna utbildningar som hållits med personalen. Ett sätt att ta vidare kunskap till ny, tillfällig och befintlig personal blev dessa korta utbildningar som går igenom digitala system, tjänster och verktyg som används i förvaltningen. Hör mer i filmen om hur viktigt personalen anser att det är med kompetensutveckling.

Hylte kommun

Hylte har haft fokus på en app som ska underlätta läkemedelssigneringen av de insatser som görs inom omsorgen i kommunen. Förändringen har enligt utvärderingen väckt en del osäkerhet, men de flesta är positiva till att göra sina kvitteringar digitalt, eftersom det underlättar administrationen. Filmen sammanfattar Hyltes digitala resa i projektet.

Laholms kommun

Digitaliseringsombud är något som Laholms kommun valt att satsa på i sitt delprojekt. Resultatet visar på att varit givande för ombuden att dela erfarenheter och kunskaper med varandra. Tillsammans har de ökat sin kunskap digitala verktyg och system och på så sätt byggt en bra grund för framtida arbete med digitalisering. Hör om deras resultat i filmen:

Kungsbacka kommun

I Kungsbacka har man infört digitaliseringscoacher i verksamheterna. Coacherna har upplevt delprojektet som väldigt positivt. De menar att det finns ett stort behov av deras insatser och att de nu har möjlighet att driva digitaliseringsfrågorna framåt i kommunen. I filmen summeras resultaten av deras aktiviteter.

Halmstads kommun, socialförvaltning

Socialförvaltningen i Halmstad har satsat på att anställa en IKT-pedagog under projekttiden som skulle kartlägga behov av ny teknik och hjälpa till med implementeringen. I filmen förklarar IKT-pedagogen rollen och vad det inneburit. Resultatet av arbetet har lett till uppstart av en innovationssmedja. I filmen förklaras resultaten av satsningen.

Region Halland

För Region Halland har digital journalhantering inom barnhälsovården stått i fokus under projekttiden. Systemet som införts kallas PMO och det har enligt uppföljningen lett till en förbättrad kvalitet i journaldokumentationen. Ökad läsbarhet och tillgänglighet till barnhälsovårdsjournalen är två av effekterna. I filmen berättar en medarbetare om hur resan från analog till digital journal gått till och vinsterna med det nya arbetssättet.

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *