Monthly Archives: June 2019

Bästa kandidatuppsats med kunskapsbidrag inom affärssystemsområdet 2019

Priset för bästa kandidatuppsats med kunskapsbidrag inom affärssystemsområdet gick till Tim Hallerhed och Jonny Ha.
Titel: SaaS-baserade affärssystem – hur tar små och medelstora organisationer ställning trots kända risker? Jeeves står bakom priset och motiveringen löd:

Uppsatsen inom affärssystemsområdet behandlar ett mycket aktuellt ämne som för många av våra kunder är viktigt att belysa. Uppsatsen är välskriven och författarna visar på god insikt och kunskap om ämnet och svarar upp mot arbetets problem och syfte. Författarna har fångat kända risker kring SaaS-baserade affärssystem på ett tydligt och relevant sätt med ett tydligt kunskapsbidrag om nya identifierade påverkansfaktorer som vi kan ha med oss i diskussioner med både befintliga och nya kunder.

Bästa kandidatuppsats i informatik 2019

Bästa kandidatuppsats i informatik gick till Jonathan Kunfu och Gustav Olsson. Priset delades ut av Max Lind från Halmstad Stadsnät

Titel: SELF-SERVICE BI – Vägen till en lyckad Self-Service-lösning

Business Intelligence tillämpningar blir alltmer centrala för affärssystem då dessa hjälper företag att bli mer kreativa, innovativa och konkurrenskraftiga. Idag ställs det dock nya krav på dessa verktyg vilket bland annat har öppnat upp för Self-Service Business Intelligence (SSBI). SSBI syftar till att förenkla för användare att få underlag till analyser och rapporter utan att behöva involvera IT-avdelningen. Denna typ av implementationer utmanar dock befintliga system, arbetssätt och organisatoriska strukturer. För att företag fullt ut ska kunna dra nytta av SSBI krävs en god förståelse för hur de utmaningar organisationen ställs inför ska hanteras.

Genom en ambitiös och väl genomförd studie bidrar uppsatsen ”Self-Service BI – Vägen till en lyckad Self-Service lösning” med empiriskt kunskap och analytiskt grundade förslag på hur företag kan hantera utmaningar relaterade till SSBI. Därmed bidrar uppsatsen med ökad förståelse för SSBIs roll i organisationen och hur företag kan möjliggöra lyckade SSBI-implementationer.

Bästa projekt i Designstudio hållbarhet 2019

Priset för bästa designstudioprojekt gick till David Dalsmyr och Oliver Weberg och delades ut av Mathias Amnell från Forefront Consulting Group. Motiveringen löd:

Projektgruppen har på ett tydligt sätt identifierat ett problemområde för den verksamhet de valt att fokusera på. I en bransch med många utmaningar, svag eller spretande digitalisering och kommunikation har de med ett öga för användbarhet, värdeskapande och med en tydlig fokus på hållbarhet tagit fram ett lösningsförslag med hög grad av relevans och med väl identifierade utmaningar för framtiden.
Med sin kritiska design och inspirerande lösningsförslag är jag stolt över att få dela ut Forefronts stipendie för bästa designstudio 2019 till David Dalsmyr och Oliver Weberg i projektet Daglig verksamhet i Varbergs kommun.