Kategoriarkiv: DiVA

DiVA-granskning och workshops

121029-ARC13_200-pxVårt publiceringsprojekt på Högskolebiblioteket spänner över tre områden: strategisk publicering, open access och bibliometri. Samtidigt utgör vi parallellt med detta arbetsgruppen för bibliometri inom ramen för forskningsutvärderingen ARC13. Under arbetets gång sedan projektets förstudie som drog igång i slutet av augusti har det successivt kommit att bli allt tydligare att projektets bibliometridel, åtminstone i det här skedet, å ena sidan har tagit den ojämförligt mesta tiden i anspråk och å andra sidan så gott som helt har kommit att sammanfalla med ARC13-arbetet. Hittills har detta till stor del bestått av kvalitetsgranskning av DiVA-poster.

Redan i mitten av september tog vi beslutet att före allt annat prioritera kvalitetskontrollen av poster i högskolans publikationsdatabas DiVA. För att publikationsdata skall kunna användas som bibliometriskt underlag måste den nämligen å ena sidan beläggas bibliografiskt och å andra sidan utformas på ett standardiserat sätt så att automatiska datauttag blir möjliga. Att arbetet med denna kvalitetssäkring eller ”städning” av själva grunddatan vanligen är den största och mest tidskrävande uppgiften i en bibliometrisk studie stod klart när vi tog del av erfarenheter från tidigare utvärderingar på andra lärosäten.

Den bibliografiska granskningen av DiVA-poster har redan tidigare i många år varit ett stort och löpande arbete för biblioteket, men nu behövde vi ta oss an det hela på ett mer övergripande och koordinerat sätt utifrån väl definierade bibliometriska kriterier. Alla 2210 poster under perioden 2005-2012 skulle granskas med avseende på för våra syften speciellt viktiga indikatorer såsom användarnamn, forskningsmiljö, ID i databaserna Scopus och WoS samt tidskrift/ISSN-nummer och förlag ur kontrollerade listor. Utöver dessa 2210 poster tillkommer nya kontinuerligt och forskarna har nu också ombetts att även registrera publikationer de skrivit på andra lärosäten under den aktuella perioden. Brytdatum för denna komplettering är 15 januari och granskningen kommer sedan att pågå ytterligare två månader innan det är dags för själva analysdelen av ARC13-utvärderingen.

För de forskare som vill ha hjälp med DiVA-registreringen erbjuder vi på biblioteket workshops enligt följande:

10/1 kl. 12-14 och 14/1 kl. 12-14

Lokalen för dessa är Biblioteket, lektionssal plan 3.

Välkomna!

Internationella Open Access-veckan

OA-weekMed anledning av den pågående internationella Open Access-veckan vill vi på Högskolebiblioteket passa på att slå ett slag för open access (OA) som publiceringsmodell. De senaste åren har denna relativt nya modell vuxit sig allt starkare som ett efterfrågat och livskraftigt alternativ till konventionell, prenumerationsbaserad publicering.

Vad är open access?

Open access-publicering av vetenskaplig litteratur innebär att denna görs fritt tillgänglig i digital form på Internet för alla att läsa, ladda ned, kopiera och använda. När det gäller artiklar kan detta göras antingen 1.) direkt i en OA-tidskrift, eller 2.) genom så kallad parallellpublicering av en tidigare publicerad artikel. På så vis skapas förutsättningar för att göra forskningen mer synlig, spridd och citerad.

Ett aktuellt exempel på direktpublicering i en OA-tidskrift är den nya studien ”Political Institutions and Their Historical Dynamics” som Mikael Sandberg, professor i statsvetenskap här vid Högskolan i Halmstad, är medförfattare till. Genom att, som i det här fallet, välja att publicera artikeln i den framstående och vetenskapligt granskade OA-tidskriften PLOS ONE erbjuds läsaren även länkar till citeringar i sociala medier som Facebook och Twitter.

På Högskolan i Halmstad sker parallellpublicering i publikationsdatabasen DiVA – det Digitala Vetenskapliga Arkivet. Enligt rektorsbeslut är det obligatoriskt för forskare och anställda att registrera sina publikationer i DiVA, men man kan med fördel också välja att gå ett steg längre och även publicera dem open access – fritt tillgängliga i fulltext. Bara under den senaste månaden har cirka 26 000 unika besökare utnyttjat möjligheten att ladda ner fulltextdokument härifrån – totalt fler än 50 000 gånger.

Ökad synlighet – ökad citeringsgrad

Direkt OA-publicering och parallellpublicering i öppna digitala arkiv är alltså två huvudsakliga vägar att gå för att göra forskningsresultaten mer synliga och därmed också mer citerade. Ökad citeringsgrad är i sin tur en viktig faktor för ökade forskningsanslag. De ökade forskningsmedel, drygt en miljon kronor, som Högskolan i Halmstad i den senaste budgetpropositionen föreslås få för 2013 hänför sig just till att forskarna här skriver och publicerar vetenskapliga arbeten vilka blir alltmer citerade.

Läs mer

Läs mer om OA-publicering på Kungliga bibliotekets programsida OpenAccess.se och i vår bibliotekarie Anna Carlborgs uppsats Vetenskaplig kommunikation genom open access.

Samtliga Högskolans uppsatser finns nu sökbara i DiVA

diva loggaVi har nu fört över över 8500+ uppsatser från det gamla uppsatsregistret till DiVA. Detta register innehöll endast referenser till uppsatser och inga fulltexter. Totalt finns det nu över 10300 uppsatser registrerade i DiVA.

Om du endast är intresserad av uppsatser i fulltext se till att begränsa din sökning i DiVA till att endast inkludera fulltexter genom att bocka för ‘Endast dokument med fulltext i DiVA’.

Läs mer

Antalet uppsatser i DiVA har brutit 1000-gränsen

Registrering av uppsatser i DiVA har efter mindre än 1 år i drift redan överstigit 1000 poster, vilket är mycket glädjande. Det visar på att formerna för publiceringen börjar sätta sig.

Genom att registrera din uppsats uppnår du ökad synlighet. Ditt arbete får en resistent url som du kan använda för att länka till din uppsats från t.ex. ett CV. Du gör det också mycket lättare för kommande studenter och andra som är intresserade av din uppsats genom att de kan få tillgång till fulltexten via endast en knapptryckning, jämfört med som tidigare, då du var tvungen att komma till biblioteket eller begära upp uppsatsen från arkivet via din institution.

Samtliga uppsatser i DiVA »