Etikettarkiv: #Digitalkompetens

Kickoff för Varbergs testboenden

Ballonger, fjäderboor, mellomusik och glada skratt infann sig på plats när Varbergs kommun anordnade en kickoff för medarbetare och kunder i samband med att testboenden i Digga Halland nu kör igång. Representanter från projektledningen var på plats för att fira tillsammans med Varbergs medarbetare.

På bild: Louise Pihlgren, Anna Ginsthammar och delprojektledaren Anna-Lena Junghov.

Som lokal aktivitet ska Varbergs kommun arbeta med att testa välfärdsteknik som deras delprojekt. De har utsett tre olika testboenden där man kommer arbeta med att ta fram en modell och rutiner för hur nya idéer eller digitala verktyg ska hanteras när de har installerats. Boendena som är utvalda är tre äldreboenden, en servicebostad, en LSS-bostad och en daglig verksamhet där personal kommer att få använda välfärdsteknik och utvärdera hur de fungerar i praktiken. De är just dessa boenden som firar med pompa och ståt under kickoffen.

Louise Pihlgren, stödassistent på Ankarvägen, daglig verksamhet och Anna Ginsthammar, metodutvecklare, hade tillsammans med andra kollegor styrt upp kickoffen där testboenden  firade uppstarten tillsammans via länk. Louise och Anna berättade att de digitala verktyg som finns på boenden idag möjliggör en annan delaktighet för deras kunder men också för dem själva.

– Framöver kommer vi till exempel kunna visa teaterföreställningar för ett annat boende genom videosamtal, vilket bara är ett exempel på hur digitala verktyg/tjänster/hjälpmedel ger oss nya möjligheter.”

Läs Varbergs nyhet om deras kickoff

Här kan du även se en film från testboendens kickoff:

”Jätteroligt att få vara med och engagera sig!”

I Falkenbergs kommun är Digga Halland en del av ett större projekt som kallas PIO. Delen som tillhör Digga Hallands utbildningsinsatser är den utbildning som personalen ges vid tester av ny digital teknik men även när medarbetare under processens gång får vara med och utvärdera, ställa krav och diskutera.

Hildur Persdotter Karlsson, som tycker att det är jätteroligt att få vara med och engagera sig, är en av flera personer som vi stiftar bekantskap med i Falkenbergs första film. Filmen är en del av delprojektet ”Lärprocesser” som handlar om att vi i Digga Halland ska följa de lokala utbildningsinsatser som görs, genom att filmdokumentera. Vi får även lyssna till Ann Green, enhetschefen som pratar om hur viktigt det är att lära sig mer om den digitala tekniken, för att kunna möta framtidens efterfrågan på deras service och tjänster. Inledningsvis berättar projektledaren för PIO-projektet om Digga Halland och förklarar vad Falkenberg gör för att investera i sin vård- och omsorgspersonal.

– Personalens engagemang och kunskap är jätteviktig att ta vara på!
Hildur Persdotter Karlsson

Vad som framkommer tydligt i filmen är att det finns en positiv förväntan på att låta personalen får vara med och tycka och tänka. De råder också en enighet kring hur viktig projektets satsningar är idag och för framtiden.

Månadens medarbetare februari

Varje månad uppmärksammas en medarbetare inom vård och omsorg lite extra. Personen som utses till månadens medarbetare har varit aktiv i olika aktiviteter i projektet och inspirerar sina medarbetare till att utvecklas. Medarbetaren för februari heter Dennis Ahlgren!

Dennis har med stort engagemang och professionalitet ”hoppat in” för ordinarie samordnare som blev sjuk mitt under införandet av ett nytt planeringssystem. Trots att tiden var knapp så  löste han arbetet med att föra över hemtjänstinsatserna och planeringen galant. Dennis är en riktig räddare i nöden!

Grattis Dennis och tack för dina goda insatser!

Dennis Ahlgren, samordnare inom hemvårdsförvaltningen, Halmstads kommun.

Utbildningsinsatser för nytt planeringssystem firas med tårta

Tårta dukades upp för servering i hemvårdsförvaltningen i Halmstad efter genomförda utbildningsinsatser i ett nytt digitalt planeringssystem- Intraphone. Gruppen som fick dela på tårtan bestod av hemtjänstens samordnare och planerarna som under flera veckor i januari och februari utbildats i det nya systemet.

Tidigare har hemtjänsten i Halmstad haft ett annat planeringssystem som stöd för planering och insatsregistrering inom främst hemtjänsten. Nu var det dags att byta! I samband med införandet fick personalen en omfattande utbildning och handledning, både i grupp och individuellt, i systemet för att kunna hantera det i sitt arbete framöver.

– När man för in ett nytt system i verksamheten så är det viktigt att användarna får utbildning och praktiskt får prova på hur systemet fungerar. Ju mer kunskap de har kring ett system, ju mer kan de nyttja dess möjligheter och använda stödet, berättar delprojektledaren Birgitta Magyar.

Som en del i Digga Halland ser hemvårdsförvaltningen i Halmstad att medarbetarna behöver utbildning i redan befintliga verksamhetssystem för att öka och främja användandet av digitala verktyg/tjänster/hjälpmedel. Utbildningen i Intraphone är ett led i att möta medarbetarnas behov. Gruppen som utbildades är planerare och samordnare i hemvårdsförvaltningen.


På bild från vänster har vi Lillemor Nilsson, Malin Palmqvist och Emelie Davidsson.

Några av dagens tårtfirare var Lillemor som arbetar som utvecklingsledare samt Malin och Emelie som arbetar som samordnare i hemtjänsten. Efter utbildningen finns nu ca 1500-2000 aktiva användare i systemet och dagligen planeras ca 5000 besök i det digitala planeringssystemet Intraphone.

Månadens medarbetare januari

Varje månad uppmärksammas en medarbetare inom vård och omsorg lite extra. Personen som utses till månadens medarbetare har varit aktiv i olika aktiviteter i projektet och inspirerar sina medarbetare till att utvecklas. Medarbetaren för januari heter Hildur Persdotter Karlsson!

Hildur beskrivs som en positiv och idérik medarbetare som vågar tänka nytt och stort. Hon driver på den digitala resan och genom sitt engagemang och sin kunskap bidrar hon med nya kreativa tankar och idéer.

Grattis Hildur och tack för dina goda insatser!

Hildur Persdotter Karlsson, teamsamordnare i Inlandets hemtjänst i Falkenbergs kommun.

”Allt papper tar tid från brukarna, som vi är här för att lägga all vår tid på.”

I Hylte kommun ska man implementera en signeringsapp för att säkra läkemedelshanteringen. Under hösten 2018 pågick flera behovsinventeringar om vilket behov medarbetarna hade av den app som ska köpas in och användas i kommunens verksamheter. Personalen beskriver i filmen att de har stora förväntningar på appen och dess användning i verksamheten.

I filmen berättar distriktssköterskan Karin, om hur de tidigare arbetat med pappersblanketter och hur processen sett ut tills nu. Hon berättar om appen och hur det kommer digitalisera och därmed underlätta arbetet för henne och hennes medarbetare. I filmen håller hon upp en papperslista och skrattar. För henne känns det självklart att en app ska införas och arbetet digitaliseras för att förenkla processen och arbetet.

– Allt papper tar tid från brukarna, som vi är här för att lägga all vår tid på.
Merja Kaasinen

Filmen är en del av delprojektet ”Lärprocesser”, där vi får följa kommunernas och Region Hallands resa genom deras lokala satsningar, både före, under och efter genomförda utbildningsaktiviteter. I den här filmen beskriver Hylte vad de ska göra, förväntningarna som finns på projektet och hur de ser på utbildningsinsatserna i relation till den utveckling som sker.

Nyhet: Digitalt verktyg för kvittering av insatser inom vården

 

 

 

 

 

Digga Halland på MVTe mässan

MVTe mässan anordnas varje år i Stockholm och är en mässa och mötesplats för personer och organisationer som arbetar med välfärdsteknologi och e-hälsa. Digga Halland var på plats under mässan för att föreläsa om den digitala resan som påbörjats i Halland inom vård och omsorg.

Representationen från Digga Halland, Petra Lindström, Lena German Millberg, Mia Lundholm och Maria Mangfors Hallberg.

 

Under tisdagen föreläste representanter från Digga Halland om det unika samarbetet som finns  i Halland mellan kommuner, akademi och region. Mia, Maria, Lena och Petra berättade om hur Digga Halland har tänkt förflytta 7000 medarbetares digitala kompetens inom vård och omsorg och varför projektet är viktigt för medarbetarna och för brukarna/kunderna/patienterna.

Besökarna som lyssnade till föreläsningen fick även chansen att ställa frågor om projektet. Intresset för webbutbildning som vård- och omsorgspersonalen ska gå, samt frågor om enkäten lyftes från publiken och besvarades av representanterna från Digga Halland.

Utöver att Digga Halland fick chansen att berätta om projektet så inhämtades inspiration och kunskap om hur andra kommuner, landsting och offentliga organisationer arbetar med att kompetensutveckla personal inom vård och omsorg. Många föreläsare belyste vikten av att inte göra saker rätt, utan att snarare göra rätt saker. Andra kloka insikter var att inte lägga all vikt vid teknik när man talar om digitalisering, utan lägga mer vikt på organisationen och kulturen.

 

Anna-Lena Junghov föreläser om Varbergs resa vid införandet av trygghetssensorer.

 

Även Anna-Lena Junghov från Varbergs kommun var på plats och berättade om deras resa vid införande av trygghetssensorer. Hon berättade om Varbergs del i Digga Halland där personal bland annat ska utbildas och vara delaktig vid implementeringen av fler trygghetssensorer i kommunen.

Tillsammans satt vi Halland på kartan och uppmärksammade besökarna på MVTe mässan om vårt viktiga projekt Digga Halland.

 

 

 

 

Hur ser den digitala mognaden i Halland ut?

Det är en fråga som vi hoppas få svar på genom en enkät som idag skickades ut till medarbetare inom vård och omsorg i Halland. Totalt skickades enkäten till drygt 8500 medarbetare. Fram till den 3:e februari går enkäten att svara på.

Medarbetaren får svara på frågor som handlar om deras erfarenhet och kunskap om att använda sig av digitala verktyg/tjänster/hjälpmedel. Syftet med enkäten är att skapa en uppfattning om hur medarbetarnas digitala kompetens ser ut inom vård och omsorg i Halland.  Tillsammans arbetar vi nu för att alla ska få chansen att svara på enkäten och berätta om deras erfarenhet av att använda digitala tjänster/verktyg och hjälpmedel i deras vardagliga arbete inom vård och omsorg. Tanken är att enkäten ska följas upp i slutet av projektet för att vidare analysera om projektets insatser kan ha haft någon inverkan på medarbetarnas digitala kompetens.

 

Digitala medicingivare utvärderades av PIO

I början av december samlade Falkenbergs delprojekt (PIO) olika professioner för att utvärdera digitala medicingivare. Det var första aktiviteten i projektet där vård- och omsorgspersonal fick ingå i en verksamhetspanel och testa den tekniska lösningen.

Mattias Törngren på bild ledde första verksamhetspanelen att utvärdera medicingivaren.

 

Syftet med verksamhetspanelen är att skapa delaktighet och dialog med verksamheterna kring välfärdstekniska lösningar. Som en del i Digga Halland ska medarbetare och brukare i Falkenberg testa välfärdsteknik för att vidare utvärdera och utveckla digitala arbetssätt. Detta var alltså första aktiviteten som genomfördes i delprojektet där en medicingivare testades.

Deltagarna i panelen arbetar inom kommunens hemsjukvård och i hemtjänsten. Efter dagen var panelen eniga om att en verksamhetspanel är ett bra sätt att utvärdera en teknisk lösning  på eftersom flera olika perspektiv lyfts. Man kom även fram till att samma arbetssätt ska användas framöver för att fortsätta utvärdera olika välfärdstekniska lösningar.

Om du vill läsa mer om aktiviteten och PIO klicka här.

Webbutbildningens startskott!

Hur ska webbutbildningen se ut och vad ska deltagarna utbildas i?
Det är stora frågor som fortfarande lever och tar sin form- men vi är på god väg!

Under oktober månad tecknade projektet avtal med det företaget som ska ta fram plattformen för webbutbildningen. Vi ser fram emot att få arbeta vidare med Andreas på StageIT för framtagandet av webbutbildningen. Redan vid första mötet kom vi in på relevansen och betydelsen av att ta fram en bra utbildning som inspirerar och motiverar medarbetarna inom vård och omsorg att göra utbildningen. Det finns ingen brist på kreativitet vilket bårdar gott!

Färsk bild precis efter signerat avtal! På bild ser ni projektgruppens representanter och Andreas från StageIT.

 

Arbetet kring att ta fram strukturen för innehållet har fortsatt under hösten där vi bland annat har genomfört en heldags workshop med representanter från alla samverkanskommuner och regionen. På plats fanns undersköterskor, utvecklingsledare, delprojektledare i Digga Halland och enhetschefer. Variationen på olika befattningar och personer utgjorde en dynamisk grupp där idéer växte, erfarenheter byttes och kunskap delades. Efter en mycket lyckad workshop är vi på god väg att ha strukturen färdig för oss!

 

Målet med dagen och workshopen var att komma överens om vad webbutbildningen skulle innehålla och vad projektets målgrupp behöver utbildas i genom en webbutbildning. Hela 7000 personer ska göra webbutbildningen under nästa år och inpå år 2020. Innan diskussionerna släpptes lösa i skyskrapans högsta våning ramade Maria Mangfors Hallberg in dagens kommande diskussioner och övningar genom att belysa projektets deltagare som ska göra utbildningen:

”Jag vill rama in våra kommande workshops-övningar genom att påminna er om vem som är kunden; dessa 7000 medarbetare som ska genomföra webbutbildningen. De är undersköterskor, kirurger eller biståndshandläggare och har olika nära till den direkta vård- eller omsorgen. De arbetar på en vårdcentral eller är ambulerande personal. Det jag vill poängtera är att vi ska ta fram en utbildning som är relevant för 7000 personer. Medarbetarna ger oss en stor spännvidd att beakta”.
– Maria Mangfors Hallberg

Mitt uppe i pusselläggande – Maria Mangfors Hallberg, Andréas Silfverberg och David Lönn.

Nu fortsätter arbetet kring den webbutbildning som vård- och omsorgspersonalen ska genomgå.