Författararkiv: Petra Lindström

Resultat av delprojekten

Under projektets gång har ett flertal filmer tagits fram för att dela erfarenheter och lärdomar med varandra under processens gång. Nu har den sista filmen i filmserien tagits fram där resultaten av delprojektens aktiviteter står i fokus.

En modell för att implementera välfärdstekniska lösningar, en chans att framföra kollegors idéer och tankar kring digitalisering och ny digital journal är bara några resultat från delprojektens aktiviteter.

Varbergs kommun

Varberg har under projekttiden kommit fram till några framgångsfaktorerna för att lyckas med implementering av välfärdsteknik i verksamheten. Den digitala tekniken ska vara enkel och fungera oavsett tid och plats, göra nytta och öka delaktigheten för kund, personal och anhöriga och kunna anpassas efter verksamheten. Hör mer i filmen om vilka lärdomar Varberg dragit av testerna som gjorts i Digga Halland.

Falkenbergs kommun

I Falkenbergs kommun har de tagit fram en 10-stegs modell för att utvärdera välfärdstekniska lösningar. Strävan med modellen är att de produkter som köps in verkligen ska uppfylla kraven och fungera bra i verksamheten. Filmen sammanfattar modellen och förklarar hur den används.

Halmstads kommun, hemvårdsförvaltning

Medarbetarna som varit delaktiga i delprojektet i hemvårdsförvaltningen i Halmstad är överens om att utbildning verkligen är viktigt. Halmstads kommun har i sitt delprojekt satsat på internutbildning för gruppen samordnare och planerare som resulterat i mindre utbildningar, så kallad nano learning. Utbildningsformatet kom till under projektperioden som ett resultat av de interna utbildningar som hållits med personalen. Ett sätt att ta vidare kunskap till ny, tillfällig och befintlig personal blev dessa korta utbildningar som går igenom digitala system, tjänster och verktyg som används i förvaltningen. Hör mer i filmen om hur viktigt personalen anser att det är med kompetensutveckling.

Hylte kommun

Hylte har haft fokus på en app som ska underlätta läkemedelssigneringen av de insatser som görs inom omsorgen i kommunen. Förändringen har enligt utvärderingen väckt en del osäkerhet, men de flesta är positiva till att göra sina kvitteringar digitalt, eftersom det underlättar administrationen. Filmen sammanfattar Hyltes digitala resa i projektet.

Laholms kommun

Digitaliseringsombud är något som Laholms kommun valt att satsa på i sitt delprojekt. Resultatet visar på att varit givande för ombuden att dela erfarenheter och kunskaper med varandra. Tillsammans har de ökat sin kunskap digitala verktyg och system och på så sätt byggt en bra grund för framtida arbete med digitalisering. Hör om deras resultat i filmen:

Kungsbacka kommun

I Kungsbacka har man infört digitaliseringscoacher i verksamheterna. Coacherna har upplevt delprojektet som väldigt positivt. De menar att det finns ett stort behov av deras insatser och att de nu har möjlighet att driva digitaliseringsfrågorna framåt i kommunen. I filmen summeras resultaten av deras aktiviteter.

Halmstads kommun, socialförvaltning

Socialförvaltningen i Halmstad har satsat på att anställa en IKT-pedagog under projekttiden som skulle kartlägga behov av ny teknik och hjälpa till med implementeringen. I filmen förklarar IKT-pedagogen rollen och vad det inneburit. Resultatet av arbetet har lett till uppstart av en innovationssmedja. I filmen förklaras resultaten av satsningen.

Region Halland

För Region Halland har digital journalhantering inom barnhälsovården stått i fokus under projekttiden. Systemet som införts kallas PMO och det har enligt uppföljningen lett till en förbättrad kvalitet i journaldokumentationen. Ökad läsbarhet och tillgänglighet till barnhälsovårdsjournalen är två av effekterna. I filmen berättar en medarbetare om hur resan från analog till digital journal gått till och vinsterna med det nya arbetssättet.

Läs mer

Digga Hallands slutkonferens

I november hölls slutkonferensen ”Dela Digga Halland”, vilket blev en digital succé. Konferensen direktsändes men spelades även in för att möjliggöra för fler att ta del av projektets resultat i efterhand. Är du en av dem som inte kunde delta, denna uppmärksammade dag i november? Då ges du nu chansen att upptäcka allt som projektet lämnar efter sig!

På Youtube finns en kapitelindelning under beskrivningen. Där kan du klicka på programpunkterna och välja vilka delar du vill se.
Bildcollage från konferensen.

Läs mer

Video: Best of Dela Digga Halland
Nyhet: Digital succé när Digga Halland höll slutkonferens
Nedräkningen har börjat – snart dags för slutkonferens!
Sneak peak – välkommen till Digga Hallands slutkonferens

Vett och etikett när vård och omsorg digitaliseras

Etiska diskussioner uppstår ofta inom vård och omsorg och det är inget nytt. När verksamheten digitaliseras ställs medarbetarna dock inför nya utmaningar och diskussioner om integritet, människovärde och självbestämmande. Situationer som alla kanske inte är lika vana att hantera. För att uppmuntra medarbetarna att prata om de nya utmaningarna har olika filmer tagits fram i Digga Halland för att starta diskussioner.

Allt startade när medarbetare gjorde Digga Hallands webbutbildning och i kapitlet om etik delade med sig av situationer och etiska dilemman som de upplevt i samband med att deras arbetssätt digitaliserats. Vett och etikett när digitala tjänster och verktyg används i arbetet var något som medarbetarna menade att de hade behov att diskutera mer om. Det ledde till att projektet tog fram ett par filmer om situationer som medarbetarna kan känna igen sig i.

Förhoppning att starta diskussioner
Totalt fem situationer skildras i filmerna som nu ska visas och användas i verksamheterna. Upptill filmerna finns en guide som syftar till att skapa möjlighet till diskussioner med kollegor om olika etiska situationer som kan uppstå i deras arbete. Förhoppningen är att medarbetarna kan bli tryggare och säkrare i hanteringen av digital teknik i mötet med individen, efter att ha diskuterat utmaningarna med andra. Filmerna går att se nedan och vid intresse att ta del av guiden kontakta: diggahalland@hh.se

Bakom framtagandet av filmerna står en referensgrupp där projektdeltagare i några av kommunerna varit med, tillsammans med ett helt produktionsteam och skådespelare.

Nätverk för digitaliseringsambassadörer

Att digitaliseringsambassadörer var ett framgångsrecept har verkligen visat sig i projektet. En efter en har sett fördelarna med att inkludera medarbetarnas krafter och engagemang i digitaliseringsfrågorna och börjar nu ta efter satsningar på digitaliseringsambassadörer. Framgångsreceptet sprider sig i Halland. På initiativ av projektet samlades idag personer med digitaliseringsroller för ett första nätverksmöte. Syfte med mötet var att lägga grunden för ett fortsatt utbyte.

Nätverksträffen hölls digitalt med medarbetare från Varbergs kommun, Hylte kommun och Kungsbacka kommun.

I projektet Digga Halland har formen ”digitaliseringsambassadörer” vuxit fram, men kommunerna har kallat uppdragen och rollerna för olika saker. Skillnaden har inte bara utgjorts av olika titlar, utan uppdragen och vad som ligger i deras roller har också till viss del skiljt sig åt. Under projekttiden har ett visst utbyte mellan Kungsbackas digitaliseringscoacher och Laholms digitaliseringsombud ägt rum. Coacher och ombud har bland annat medverkat på Vitalis ihop och tillsammans fått utbildning i förändringsarbete. Även socialförvaltningen i Halmstads kommun, och deras IKT-pedagog har varit med i sammanhanget och utbytt erfarenheter.

Hylte och Varbergs kommun har under senare delen av projekttiden nu skapat liknande funktioner och roller i verksamheterna. Undersköterskor med specialistutbildning inom välfärdsteknik är några av de medarbetare som kommer axla dessa nya roller som kommer ha liknande uppdrag som digitaliseringscoacher/ombud har idag.

Positiva till ett nätverk

Under projekttiden har erfarenhetsutbyte framkommit som viktigt och värdefullt. Ambitionen med dagens möte var att få till ett nätverk som lever kvar efter Digga Halland projekttid. Flera deltagare menade att ett nätverk vore givande och något bra att satsa på för att fortsätta utveckla roller och funktioner inom digitaliseringsarbetet.

– Jag tror att det kan vara bra med ett nätverk för att kunna ställa frågor till varandra och komma framåt tillsammans om vi fastnar. Ett nätverk att kunna luta sig mot i vissa frågor, helt enkelt, sa Pernilla Espling-Ek, Kungbacka kommun.

– Vi kan lära mycket av varandra så ett nätverk vore bra! Även fast vi kommit olika långt i kommunerna så kan det vara just det som gör utbytet givande, kommenterade Josefin Kristensen, Hylte kommun.

– Ett nätverk för er som har en specialutbildning och/eller är ensam i era roll tror jag kan vara givande. På så vis har ni någon att diskutera saker med som också befinner sig i samma situation, sa Malin Lenestad, Varbergs kommun.

Bra start la grunden för fortsatt nätverk

På nätverksträffen diskuterades de olika rollerna och funktionerna mellan medarbetarna. Erfarenheter kring arbetssätt delades och några exempel från projekttiden lyftes fram . I slutet pratade gruppen om nätverkets fortsatta form, om nya kontaktytor och vad som kunde vara intressant att diskutera vid ett nästa möte. Laholm tog stafettpinnen och kommer samla ihop nätverket till ett nästa möte i vår.

Läs mer

Nedräkningen har börjat – snart dags för slutkonferens!

Nytt program med tillskott i form av en digital utställning och en hälsning från moderatorn. Nedräkningen har börjat och slutkonferensen Dela Digga Halland sänds snart live! Du har väl redan bokat upp tillfället i kalendern?

Mycket har hänt sedan i maj när det ursprungliga tillfället för konferensen skulle ägt rum. En hel sommar har hänt och en uppsjö av digitala möten och social distansering. Projektet har fortsatt att förbereda och anpassa konferensen för att snart, den 26 november, bjuda in till projektets avslutning. Konferensen går under namnet Dela Digga Halland, där dialog, underhållning och inspiration står i fokus för att du som besökare ska få ut mycket som möjligt av projektets resultat. Du kanske har varit deltagare i projektet eller hört talas om Digga Halland, eller är du någon helt annan person med intresse för digitalisering av vård och omsorg. Oavsett vem du är så är du varmt välkommen att ta del av slutkonferensen och fira avslutningen med oss.

Här hittar du livesändningen

Slutkonferensen kommer livesändas från webbsidan där all information om konferensen finns samlad. Här kommer du också hitta till den digitala utställningen – olika digitala rum där du ges möjlighet att ta kontakt med representanter från kommunerna och Region Halland för att höra och ställa frågor om deras digitaliseringsarbete. Även den här informationen kommer finnas på webbsidan där livesändningen visas.
hh.se/diggahalland

Sneak peak – hälsning från moderator

Rebecca Sellergren kommer vara moderator för konferensen. Här bjuder hon på en sneak peak och hälsar er varmt välkomna.

Moderator Rebecca Sellergren hälsar välkommen till slutkonferensen.

Läs mer

Om konferensen: https://hh.se/samverkan/kompetensutveckling/digga-halland/dela-digga-halland.html
Skriv upp dig på nyhetsbrevet: https://hh.se/samverkan/kompetensutveckling/digga-halland/nyfiken-pa-projektets-resultat.html


Finalister i Lätt att sprida- priset 2020

Kungsbackas digitaliseringscoacher har arbetat med att fånga upp medarbetarnas idéer och prova nya lösningar i projektet, något de kallat för ”Minipiloter”. En av lösningarna har chans att vinna ett pris under innovationsveckan.

Med nyckelfria dörrar underlättas personalens arbetsuppgifter – en lösning som digitaliseringscoacherna arbetat fram i projektet,

Det är inom projektet Digga Halland som digitaliseringscoacherna har testat olika lösningar på problem inom ramen för ”Minipiloter”. En lösnings som testats är nyckelfria dörrar. Tidigare hade personalen svårt att komma igenom dörrar med händerna fulla, t.ex. in tvättrummet, men efter att en app installerades låses dörren upp och öppnas automatiskt. Nyttan som lösningen bidrar med är att arbetet underlättas, det blir bättre ergonomi, tidsbesparing och bättre basala hygien.

Nu har lösningen chansen att vinna ”Lätt att sprida- priset 2020” som utses under Innovationsveckan. In och rösta på Kungsbackas bidrag!

Läs mer

Rösta här: https://innovationsveckan.nu/latt-att-sprida-priset-2020-tavling/
Innovationsveckan: https://innovationsveckan.nu/

Vem digitaliserar vi för?

Den här veckan är det kampanjveckan ”Mitt Europa”. Veckan går ut på att uppmärksamma vad EU-medel går till samt skapa intresse för projekt som drivs i Europa med stöd av Europeiska unionen. I samarbete med Europa Direkt Halland har projektet tagit fram en kampanjfilm som belyser just nyttan med Digga Halland – att vi digitaliserar för din skull, för min skull och för kommande generationer.

Hur kan EU-medel bidra till att möta utmaningar och höja den digitala kompetensen bland personal inom vård- och omsorgssektorn i Halland? Projektet Digga Halland har arbetat med just det.

Vi pratar ofta om att vi digitaliserar för att effektivisera, för att minska på personal och för att spara pengar. För att spara tid, för att kontrollera och för att vi måste. Men egentligen behöver vi digitalisera för att vi kan och för att alla vi bryr oss om…

Filmen inleder med att nämna klassiska argument till varför vi digitaliserar. Argument som vi ofta använder utan att gå till botten med. Egentligen är drivkraften bakom digitalisering något annat – det handlar om möjligheter och omtanke. För att räcka till i framtiden är det inte bara ett måste att vi arbetar på nytta sätt och tar hjälp av digital teknik. Vi måste också förstå att vi gör det med avsikt att alla ska kunna få vård i framtiden. Kampanjfilmen visar vad vi istället fokuserar på när vi digitaliserar – människan.

Om filmen

Filmen är framtagen av Europa Direkt Halland i samarbete med partners, i syfte att belysa den EU-gemensamma kampanjen Mitt Europa som handlar om att synliggöra hur EU-finansierade projekt på olika sätt bidrar till utveckling.

Läs mer

Europa Direkt Halland
Om Digga Halland

Digitaliseringsambassadörer – ett framgångsrecept?

På Vitalis i augusti kommer digitaliseringscoacher och digitaliseringsombud att berätta om deras uppdrag i projektet Digga Halland. Frågan du kommer få besvarad är om projektet kan se att detta är ett framgångsrecept eller inte. Ta tillfället att lyssna på föreläsningen under Vitalis!

Ett smakprov på föreläsningen ”Digitaliseringsambassadörer- ett framgångsrecept?”.

Föreläsningen kommer visas digitalt under Vitalis den 26 augusti mellan 10.30-11.00.
Föreläsningen genomförs av Nina Pour och Pernilla Espling-Ek från Kungsbacka kommun samt Malin Karlsson och Jane Vild från Laholms kommun.

Vitalis är en e-hälsokonferens som arrangeras varje år och projektet Digga Halland har under projekttiden medverkat på olika vis för att sprida erfarenheter från, och kännedom om, projektet. Den här gången kommer projektdeltagarna att stå i rampljuset för att berätta deras historier och upplevelser av rollen som digitaliseringscoach/ombud.

För dig som inte har möjlighet att se föreläsningen på Vitalis så vill Digga Halland öppna upp för möjligheten att ändå ta del av framgångsreceptet. Vid intresse är du välkommen att ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer: diggahalland@hh.se

Läs mer

Konferensprogram Vitalis: https://invitepeople.com/seminars/16961
Digga Halland på Vitalis 2019: http://blogg.hh.se/digga-halland/2019/05/22/digga-halland-pa-vitalis-2019/

Se föreläsningen

Fick du inte möjligheten att kolla på föreläsningen under Vitalis? Då ska du en ny chans! Nedan kan du se föreläsningen i sin helhet:

Föreläsning där digitaliseringscoacher och digitaliseringsombud liknande roller och uppdrag jämförs.


Med lite humor skildras synen på digitalisering

Kungsbacka kommun skulle i höstas förbereda digitaliseringscoacherna inför arbetsplatsbesök och diskuterade då hur de skulle kunna bemöta olika gruppers attityder och inställningar till digitalisering. Det ledde fram till att Kungsbacka tog fram tre olika filmer om digitalisering. Med humor och glimten i ögat var det dags att skapa igenkänning hos skådespelarna Jenny och Jonas och prata om verklighetsbaserade situationer som många av oss kan känna igen. Möt Jenny och Jonas!

Har alla nytta av digitalisering?

För många av oss kan digitala system, dokumentation och administration leda till att uppgifterna upplevs fler och krångliga. Det är inte lätt att gå ur tunnelseendet och se till helheten. Som Jenny och Jonas diskuterar i filmen ”Har du nytta av IT i ditt arbete” diskuteras många kära exempel från verksamheter, såsom ”semesterpärmen” som blivit digital och om dokumentationen som ska göras efter besök hos varje kund.

Film där Jenny och Jonas diskuterar nyttan med digitaliseringen.

Är digitaliseringen en del av ditt uppdrag?

Ja eller nej? Jenny och Jonas ger två olika svar på samma fråga. Men vem har egentligen rätt? Är digitalisering en egen sak eller något som ligger i det som redan görs? Gemensamma arbetssätt är nyckeln till ett bra samarbete. De finns fortfarande kollegor som har egna system fastän man försöker utveckla system som kan delas och användas av alla. Hör hur Jenny och Jonas diskuterar kring egna och gemensamma system och hur smidigt det är att ta upp GPS:en för att hitta hem till rätt person.

Jenny och Jonas ifrågasätter om digitalisering är en del av deras uppdrag.

Digital social kompetens

Vad innebär det? Det finns nog olika syn på vad digital social kompetens innebär. Handlar det om hur social man är i mötet med kund när digitala verktyg är en del av arbetet? Eller är det hur man uppträder digitalt på sociala medier exempelvis? Jenny och Jonas hamnar i intressanta och utmanande diskussioner och där Jonas uttrycker en viss misstro till digitala system. Finns systemen till för oss eller är vi till för systemen? Jonas lyfter att systemen kanske är till för att kontrollera snarare än att förenkla och underlätta. Men är det verkligen sant? Se filmen och fundera kring hur du själv ser på saken.

Film där Jenny och Jonas pratar om digital social kompetens.

Vem är du av Jenny och Jonas? Och känner du igen en kollega som oftast bär de andra skorna? Diskutera gärna ihop om hur ni kan ha olika uppfattningar om samma sak och försök att sätt er in i varandras situation. Det kommer garanterat bli ett intressant samtal och ett värdefullt utbyte!

Läs mer

Digitaliseringscoacherna förbereder besök
Om Kungsbackas delprojekt

Digitalisering för alla

I projektet arbetas det aktivt med inkludering och icke-diskriminering. I vissa fall har det varit svårt att konkret arbeta med frågorna i förhållande till digitaliseringsarbetet. Att applicera perspektiven i alla processer och aktiviteter är något som kräver övning. Digga Halland har därför tagit fram en guide som kan användas för att konkretisera perspektiven och aktivt arbeta med frågorna i relation till digitalisering.

Guiden ”Digitalisering för alla” kan användas som verktyg för att aktivt arbeta med tillgänglighet- och ickediskrimineringsfrågor i relation till digitalisering.

Guide för inkludering

Fysiska funktioner, språk, kön och etnicitet får betydelse i relation till den miljö som individer befinner sig i. Miljön och tekniken kan i sig vara medvetet eller omedvetet kodat och format och därmed skapa orättvisor. Att aktivt synliggöra normer och rådande former är därför viktigt och ett steg i rätt riktning att motverka diskriminering och minska orättvisor. I guiden beskrivs tre steg som aktivt kan användas och arbetas med för att skapa en digitalisering för alla.

Steg 1 – Synliggöra

Det första steget går ut på att synliggöra nuläget och reflektera kring frågorna:
Hur ser läget ut idag? Vad ska åtgärdas? Som ett första steg kan man också börja med att ta fram eller titta på statistik som synliggör eventuella orättvisor utifrån diskrimineringsgrunderna.

Steg 2 – Förbättra

Ett andra steg är att formulera önskad förbättring. Vilka mål har ni? Vilka medel kan ni använda er av för att uppnå målen? Är målen inkluderande och icke-diskriminerande?

Steg 3 – Omvandla

Sista steget handlar om att fundera på vad som händer när arbetssätt omvandlas till digitala och ställa sig frågorna: Hur kan arbetet med digitalisering påverkas av utgångspunkter som kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionsvariation? Omvandlas förhållanden när arbetssätt blir digitala?

Exempel från projektet

I guiden presenteras några exempel på situationer som skapat reflektioner kring tillgänglighet, inkludering och icke-diskriminering i Digga Halland. Några nedslag från projektet ges som exempel för diskussion. Hur projektet arbetade med tillgänglighet gällande webbutbildningen är ett exempel som lyfts.

Dela är att visa omtanke!

Projektet delar gärna med sig av guiden till andra organisationer och verksamheter som vill använda vårt material för att aktivt arbeta med dessa frågor i relation till digitalisering. Om intresse finns att ta del av guiden ”Digitalisering för alla” så kontakta oss på: diggahalland@hh.se