Etikettarkiv: Projektrapport

Två rapporter

Publiceringsprojektet-rapportBåde rapporten från högskolebibliotekets projekt om vetenskaplig publicering och slutrapporten för forskningsutvärderingen ARC13 – där biblioteket bidrog med den bibliometriska studien – finns nu tillgängliga i fulltext.

Synlig forskning genom bibliometri, open access & strategisk publicering : Rapport om Publiceringsprojektet vid Högskolebiblioteket i HalmstadPDF

ARC13 : Assessment of Research and Coproduction: Reports from the assessment of all research at Halmstad University 2013PDF

Kvalitetssäkringen av DiVA-poster inför ARC13 avklarad

Vår särskilda insats med att under några månaders tid systematiskt kvalitetsgranska DiVA-poster inför forskningsutvärderingen ARC13 är nu avklarad helt i enlighet med tidsplanen.

diva_logo Förutom konstruktionen av en CV-databas så består Högskolebibliotekets bidrag till forskningsutvärderingen ARC13 av hela den bibliometriska delen. Den ojämförligt största arbetsinsatsen har handlat om just kvalitetsgranskningen av poster i Högskolans publikationsdatabas DiVA. Vi har med en specialtillsatt granskningsgrupp haft en särskilt prioriterad insats för detta ända sedan i september och nyligen alltså rott i land det hela enligt tidsplanen.

Bibliometridelen av ARC13 innebär sammanfattningsvis om att ta fram publicerings- och citeringsstatistik för 283 i dag verksamma forskare uppdelade på de åtta befintliga forskningsmiljöerna. Den samlade datamängden består av bibliografiska grunddata för 2570 av de totalt 3079 registrerade forskningspublikationerna i Högskolans DiVA under den senaste 8-årsperioden 2005–2012.

En mindre andel (412) av dessa i utvärderingen ingående publikationer finns i sin tur indexerade i den internationella databasen Web of Science under perioden 2005–2011. Därmed kan de utgöra underlag för citeringsstatistik. Merparten av posterna i detta citeringsunderlag (närmare bestämt 220 stycken) är för övrigt sådana som lagts in i DiVA den sista månaden efter Fakultetsnämndens uppmaning till forskarna att inför ARC13 även komplettera med publikationer man skrivit vid andra lärosäten.

Vad som gör vår bibliometriska studie unik i förhållande till sådana som ingått i de senaste årens forskningsutvärderingar vid andra lärosäten är att vi inte bara kan redovisa statistik över samförfattande utifrån Web of Science med dess tämligen begränsade täckning, utan också har utvecklat ett system som vattentätt kan extrahera data på såväl institutions- som landsnivå från adressfältet på samtliga författarförekomster i våra publikationer i DiVA. Detta är speciellt viktigt för oss som ett mindre lärosäte, för att få ett mer fullödigt och statistiskt säkerställt resultat för alla forskningsmiljöer. Därför har det även ingått i vår granskning att kontrollera de sammanlagt 7156 adressfälten i undersökningens 2570 poster.

Vad som nu närmast står på agendan är att sammanställa våra resultat i rapporter till var och en av Högskolans forskningsmiljöer, som underlag för dessas självvärderingar. I mitten av april planerar vi att ha dessa färdigställda och därefter (från och med vecka 17) komma ut till respektive forskningsmiljö för att presentera våra resultat och vara behjälpliga med att svara på eventuella frågor.

Noteringar från workshop om registrering i SwePub

bild6I regeringens forskningspolitiska proposition för de närmaste fyra åren föreslås att den svenska databasen SwePub skall vidareutvecklas för att kunna användas till bibliometriska analyser. Som man mycket riktigt konstaterar så är täckningen av exempelvis humaniora och delar av samhällsvetenskapen i den internationella databasen Web of Science – som i dag ofta används som den huvudsakliga bibliometriska källan – nämligen mycket bristfällig.

Ett projekt inom ramen för programmet OpenAccess.se har under 2012 bedrivits vid KTH för att undersöka förutsättningarna för att använda just SwePub som analyssystem för publicering vid svenska lärosäten. Man har besökt ett tiotal lärosätens forskningsbibliotek för att där undersöka hur man jobbar med registrering i de lokala publikationsdatabaserna. Som ett resultat av detta har man identifierat åtta problemområden där man skulle behöva finna ett gemensamt konsensus.

För att få feedback på de preliminära, enhetliggörande rekommendationer som projektgruppen formulerat kring dessa problemområden inbjöd man den 7:e mars till en workshop på KTH:s bibliotek. Två representanter från vart och ett av de SwePub-anslutna lärosätena var inbjudna. Då vi via DiVA också levererar poster till SwePub såg vi det som självklart att delta i de gruppdiskussioner man ordnade för att där vara med och utbyta synpunkter. Inte minst kunde vi dela med oss av de erfarenheter vi samlat på oss i samband med det rigorösa kvalitetsarbete i DiVA som vi genomfört inför forskningsutvärderingen ARC13.

Många viktiga frågeställningar ventilerades under dagen och vi knöt flera nya kontakter med kollegor runt om i landet som också jobbar med sådant som forskarstöd, publiceringsfrågor och bibliografisk granskning i DiVA. Workshopen var ett första led i vad som sannolikt kommer att utvecklas till ett mer permanent referensgruppssystem för standardisering i SwePub och det känns kul att vara med på banan redan i detta tidiga skede.

ARC13 & Publiceringsprojektet – ungefärlig tidslinje

Projektskiss

Som tidigare nämnts här på bloggen så sammanfaller bibliometridelen i vårt publiceringsprojekt i hög grad med den omfattande kvalitetsgranskning av poster i högskolans publikationsdatabas DiVA vi gör i egenskap av arbetsgruppen för bibliometri i forskningsutvärderingen ARC13.

Den systematiska granskningen av över 2000 poster är nödvändig för att tillgängliga publikationsdata skall kunna användas som bibliometriskt underlag. Å ena sidan måste de beläggas bibliografiskt och å andra sidan utformas på ett standardiserat sätt så att automatiska datauttag blir möjliga.

En ungefärlig tidslinje för den bibliometriska delen av projektet ser i nuläget ut som följer:

15 jan – Brytdatum för registrering av DiVA-poster till ARC13. Alla forskare ombads av Fakultetsnämnden att till detta datum även registrera publikationer de skrivit på andra lärosäten under den aktuella perioden (2005–2012).

15 mars – Preliminär deadline för kvalitetsgranskningen av DiVA-poster inför ARC13-granskningen. Arbetet med analysdelen tar här vid.

mitten på april – Den bibliometriska rapporten till respektive forskningsmiljös självvärdering släpps inom ramen för ARC13. Vi kan här vara behjälpliga med stöd.

maj–juni – Självvärderingarna beräknas vara klara.

aug–dec – Med den bibliometriska studien inom ramen för ARC13 i bagaget kommer vi att under höstterminen ha ett välgrundat gemensamt diskussionsunderlag för att ute i forskningsmiljöerna lyssna in oss och föra ett mer brett anlagt samtal om inte bara bibliometri utan även om open access och strategiska publiceringsfrågor i stort.

Presentation för Fakultetsnämnden

När Fakultetsnämnden igår hade sitt första sammanträde för året hade de bjudit in oss från Högskolebiblioteket för att presentera publiceringsprojektet. Förutom en övergripande skiss av projektet som sådant – med dess kommunikativa fokus – så visade vi några exempel på hur man genom bibliometriska metoder kan kartlägga och beskriva publiceringsmönster.

Presentation-130131Publiceringsprojektets kärna är alltså kommunikativ. Genom att lyssna in oss på och bygga upp en dialog med vårt lärosätes forskare i frågor om strategisk publicering, open access och bibliometri syftar projektet till att stödja och synliggöra högskolans vetenskapliga publicering. Denna dialog tänker vi oss nu skall äga rum vid åtminstone tre olika tillfällen per forskningsmiljö:

1.) Initialt genom ett personligt möte med respektive forskningsledare. (Detta i samband med att vi har börjat dela ut de nya informationsfoldrar vi tagit fram för hur man publicerar och registrerar i högskolans publikationsdatabas DiVA och varför varje enskild forskares aktiva medverkan till detta är viktig och betydelsefull.)

2.) För att ge stöd i samband med att den bibliometriska rapporten till respektive forskningsmiljös självvärdering släpps inom ramen för kvalitetsutvärderingen ARC13 i mitten på april.

3.) Till hösten med ett bredare anlagt och mer mångfasetterat upplägg om open access och strategiska publiceringsfrågor i stort då bland annat slutrapporten från ARC13 föreligger som ett gemensamt diskussionsunderlag.

Parallellt med dessa möten med forskningsledare och forskningsmiljöer planerar vi också att genomföra bloggintervjuer om publiceringsfrågor med enskilda forskare såsom intervjun med Frida Stranne.

Fram till och med 15:e mars handlar dock vårt arbete inom projektet nästintill uteslutande om fortsatt omfattande kvalitetssäkring av DiVA-poster inför ARC13-granskningen.

De exempel vi visade på hur man med hjälp av tabeller, diagram och andra visualiseringsmetoder kan åskådliggöra publiceringsdata bygger på en prototypundersökning av forskningsmiljön BLESS vilken vi tog fram under hösten. Eftersom de grunddata denna prototypundersökning bygger på varken är kompletta eller statistiskt säkerställda väljer vi dock att inte lägga ut just de exemplen här på bloggen, utan hoppas i stället kunna visa upp något motsvarande framöver.

I anslutning till presentationen berättade bibliotekschef Peter Lindgren också om det öppna registret för forskar-id, ORCID, vilket förväntas bli den främsta lärosätesoberoende standarden för att ge forskare unika id-nummer. Inom kort kommer till exempel ett nytt fält för detta i DiVA. Läs mer om ORCID i nästa veckas blogginlägg!

DiVA-granskning och workshops

121029-ARC13_200-pxVårt publiceringsprojekt på Högskolebiblioteket spänner över tre områden: strategisk publicering, open access och bibliometri. Samtidigt utgör vi parallellt med detta arbetsgruppen för bibliometri inom ramen för forskningsutvärderingen ARC13. Under arbetets gång sedan projektets förstudie som drog igång i slutet av augusti har det successivt kommit att bli allt tydligare att projektets bibliometridel, åtminstone i det här skedet, å ena sidan har tagit den ojämförligt mesta tiden i anspråk och å andra sidan så gott som helt har kommit att sammanfalla med ARC13-arbetet. Hittills har detta till stor del bestått av kvalitetsgranskning av DiVA-poster.

Redan i mitten av september tog vi beslutet att före allt annat prioritera kvalitetskontrollen av poster i högskolans publikationsdatabas DiVA. För att publikationsdata skall kunna användas som bibliometriskt underlag måste den nämligen å ena sidan beläggas bibliografiskt och å andra sidan utformas på ett standardiserat sätt så att automatiska datauttag blir möjliga. Att arbetet med denna kvalitetssäkring eller ”städning” av själva grunddatan vanligen är den största och mest tidskrävande uppgiften i en bibliometrisk studie stod klart när vi tog del av erfarenheter från tidigare utvärderingar på andra lärosäten.

Den bibliografiska granskningen av DiVA-poster har redan tidigare i många år varit ett stort och löpande arbete för biblioteket, men nu behövde vi ta oss an det hela på ett mer övergripande och koordinerat sätt utifrån väl definierade bibliometriska kriterier. Alla 2210 poster under perioden 2005-2012 skulle granskas med avseende på för våra syften speciellt viktiga indikatorer såsom användarnamn, forskningsmiljö, ID i databaserna Scopus och WoS samt tidskrift/ISSN-nummer och förlag ur kontrollerade listor. Utöver dessa 2210 poster tillkommer nya kontinuerligt och forskarna har nu också ombetts att även registrera publikationer de skrivit på andra lärosäten under den aktuella perioden. Brytdatum för denna komplettering är 15 januari och granskningen kommer sedan att pågå ytterligare två månader innan det är dags för själva analysdelen av ARC13-utvärderingen.

För de forskare som vill ha hjälp med DiVA-registreringen erbjuder vi på biblioteket workshops enligt följande:

10/1 kl. 12-14 och 14/1 kl. 12-14

Lokalen för dessa är Biblioteket, lektionssal plan 3.

Välkomna!